The Main Activities of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Main Article Content

V. Pilkevych

Abstract

The article describes the main activities of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The main documents (conventions, recommendations, declarations) on which the work of the Organization is based are covered. It is determined that the cultural component of the work of UNESCO consists of topical issues: the dialogue of cultures, the preservation of cultural heritage, the protection of intangible cultural heritage. It was found that education has a priority place in the activities of the Organization, special attention was paid to the main goals of Education for All. The important programs in the scientific sphere were characterized: “Man and the Biosphere”, the International Hydrological Program, etc. The role of such composite activities of UNESCO as communication and information in the modern world is  emphasized. The outlook for the activities of UNESCO has been identified and the importance of the active cooperation of the international
community in preserving peace has been pointed out.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pilkevych, V. (2019) “The Main Activities of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)”, Problems of World History, (7), pp. 144–154. doi: 10.46869/2707-6776-2019-7-10.
Section
Articles
Author Biography

V. Pilkevych

Pilkevych Viktoriia – Ph.D. in History, Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References

Statut Organizacii' Ob’jednanyh Nacij. – 67 c. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf

Ustav Organyzacyy Ob"edynennyh Nacyj po voprosam obrazovanyja, nauky y kul'tury / Osnovnye dokumenty. Yzdanye 2014 goda, vkljuchajushhee teksty dokumentov y yzmenenyja, prynjatye General'noj konferencyej na 37-j sessyy (Paryzh, 5-10 nojabrja 2013 g.) – Paryzh, 2014. – 237 s. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226924r.pdf#page=

UNESCO’s former Directors-General. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://en.unesco.org/director-general/former-dgs

Konvencija pro zahyst kul'turnyh cinnostej u vypadku zbrojnogo konfliktu // Kul'turna spadshhyna Ukrai'ny. Pravovi zasady zberezhennja, vidtvorennja ta ohorony kul'turno-istorychnogo seredovyshha: Zb. ofic. dok. – K., 2002. – S. 269-285.

Mayor F. Memory of the future. – Paris: UNESCO, 1995. – 204 r.

Konvencyja ob ohrane vsemyrnogo kul'turnogo y pryrodnogo nasledyja. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf

The Criteria for selection. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://whc.unesco.org/en/criteria/

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. – 2001. – 26 p. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065

JuNESKO. General'naja konferencyja. Sessyja (32; 2003; Paryzh). Akty General'noj konferencyy: 32-ja sessyja: 29 sentjabrja – 17 oktjabrja 2003 g., Paryzh. – 2004. – T. 1: Rezoljucyy, VIII. – 214 s.

Macuura K. Globalyzacyja – eto takzhe kul'turnyj process // Mezhdunarodnaja zhyzn'. – 2000. – № 8-9. – S. 27-32.

JuNESKO. Yspolnytel'nyj Sovet. Sessyja (171; 2005; Paryzh). Doklad General'nogo dyrektora o sodejstvyy razvytyju dyaloga mezhdu narodamy. – Paryzh: JuNESKO, 2005. – 21 s.

Rasshyrennye kommentaryy k Dakarskym ramkam dejstvyj: ODV: vypolnenye nashyh kollektyvnyh objazatel'stv // Vsemyrnyj forum po obrazovanyju (2000; Dakar). Dakarskye ramky dejstvyj: Obrazovanye dlja vseh: vypolnenyja nashyh kollektyvnyh objazatel'stv: Prynjaty Vsemyrnym forumom po obrazovanyju: 26-28 aprelja 2000 g., Dakar, Senegal, vkljuchaja shest' regyonal'nyh ramok dejstvyj. – Paryzh: JuNESKO, 2000.

Tekst, prynjatyj Vsemyrnym forumom po obrazovanyju Dakar, Senegal, 26-28 aprelja 2006 g. // Vsemyrnyj forum po obrazovanyju (2000; Dakar). Dakarskye ramky dejstvyj: Obrazovanye dlja vseh: vypolnenyja nashyh kollektyvnyh objazatel'stv: Prynjaty Vsemyrnym forumom po obrazovanyju: 26-28 aprelja 2000 g., Dakar, Senegal, vkljuchaja shest' regyonal'nyh ramok dejstvyj. – Paryzh: JuNESKO, 2000.

Vsemyrnyj doklad po monytoryngu Obrazovanyja Dlja Vseh. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Global_PR_ru.pdf

Ynchhonskaja deklaracyja. Obrazovanye 2030. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf

Deklaracyja pryncypov terpymosty. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml

Kommunykacyja y ynformacyja. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.unesco.org/new/ru/communication-and-information/