The Role of Vasily Paneiko’s Personality in the Development of International Relations of the West Ukrainian People’s Republic (1918-1923)

Main Article Content

I. Datskiv

Abstract

This article covers the main directions and results of the diplomatic activity of the first foreign minister of the West Ukrainian People’s Republic Vasyl Paneyko. The role of V. Paneyko in the partypolitical life, and the implementation of the idea of the unity of the Ukrainian lands was clarified. His nation-wide and diplomatic activities during the national liberation struggles of the Ukrainian people were thoroughly analyzed. It is noted that V. Paneyko among the Galician politicians was distinguished by theoretical and political preparation, far-sightedness and convincing position. It is noted that during the first month of his work in the foreign affairs department, he resolved two important issues: the organization of the State Secretariat of Foreign Affairs and foreign missions, and realized the idea of uniting the West Ukrainian People’s Republic with the Ukrainian People’s Republic.

Downloads

Download data is not yet available.

| Abstract views: 29 | PDF Downloads: 51 |

Article Details

How to Cite
Datskiv, I. (2019) “The Role of Vasily Paneiko’s Personality in the Development of International Relations of the West Ukrainian People’s Republic (1918-1923)”, Problems of World History, (7), pp. 165-174. doi: 10.46869/2707-6776-2019-7-12.

Section
Articles
Author Biography

I. Datskiv

Datskiv Igor – Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of Ternopil National Economic University.

References

Levyc'kyj K. Dyplomatychna dijal'nist' ZUNR (1918-1923) // Litopys Chervonoi' Kalyny. – 1938. – Ch. 11. – S. 3-4.

Lozyns'kyj M. Galychyna na Myrovij konferencii' v Paryzhi. – Kaminec': Vyd-nja «Stril'cja» organu Galyc'koi' armii', 1919. – 32 s.

Lozyns'kyj M. Galychyna v rokah 1918-1920 // Ukrai'ns'ka revoljucija. Rozvidky i materialy. Knyga 5. – Viden': Chervona Kalyna, 1922. – 228 s.

Stahiv M. Zahidna Ukrai'na. Narys istorii' derzhavnogo budivnyctva i zbrojnoi' i dyplomatychnoi' oborony v 1918-1923. V 6 t., 7 kn. T. 4. – Skrenton: Ukr. rob. sojuz, 1960. –122 s.

Stahiv M. Zahidnja Ukrai'na na tli istorii' Jevropy v (1918-1919 rr.). T. 1. – Filadel'fija, 1969. – 213 s.

Cegel's'kyj L. Vid legend do pravdy: spomyny pro podii' v Ukrai'ni zv’jazani z pershym lystopada 1918 r. – L'viv: Svichado, 2003. – 336 s.

Bogdanec' S. Dyplomatychna dijal'nist' Vasylja Panejka: mizh Sobornistju ukrai'ns'kyh zemel' i «Galyc'kym separatyzmom» // Naukovi zapysky. Serija «Istorychni nauky». – 2012. – Vyp. 19. – S. 126-138.

Golovchenko V. Debjut novitn'oi' ukrai'ns'koi' dyplomatii' na Paryz'kij myrnij konferencii' 1919 roku // Kyi'vs'ka starovyna. – 2003. – № 6. – S. 3-27.

Grynyk I. Dyplomatychna dijal'nist' Vasylja Panejka na Paryz'kij myrnij konferencii' // Arhivy Ukrai'ny. – 2013. – № 4. – S. 111-120.

Dackiv I. Dyplomatija ZUNR na Paryz'kij myrnij konferencii' 1919 r. // Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal. – 2008. – № 5. – S. 121-137.

Dackiv I. Zahidnoukrai'ns'ka Narodna Respublika v systemi mizhnarodnyh vidnosyn (1918-1923 rr.) // Ukrai'na-Jevropa-Svit. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac'. Serija: Istorija, mizhnarodni vidnosyny. – Ternopil': Vyd-vo TNPU im. V. Gnatjuka, 2015. – Vyp. 16. – Ch. 1. – S. 126-131.

Lytvyn M., Naumenko K. Istorija ZUNR. – L'viv: Olir, 1995. – 362 s.

Pavljuk O. Zovnishnja polityka ZUNR // Kyi'vs'ka starovyna. – 1997. – № 3/4. – S. 114-138.

Pavljuk O. Dyplomatija nezalezhnyh ukrai'ns'kyh urjadiv (1917-1920) // Narysy z istorii' dyplomatii' Ukrai'ny. – K.: Al'ternatyvy, 2001. – S. 314-397.

Golovchenko V.I. Panejko Vasyl' Lukych // Ukrai'ns'ka dyplomatychna encyklopedija: U 2-h t. / Redkol.: L.V. Gubers'kyj (golova) ta in. – K.: Znannja Ukrai'ny, 2004. – T. 2. – 812 s.

Rosijs'ki nacionalisty ta ukrai'nstvo // Dilo. – 1905. – 4 kvitnja. – S. 2-3.

Rudnyc'ka M. Statti. Lysty. Dokumenty / Uporjad. M. Djadjuk. – L'viv, 1998. – 844 s.

Grynyk I. Gromads'ko-publicystychna dijal'nist' Vasylja Panejka (1905-1914 rr.) // Visnyk Prykarpats'kogo universytetu. Istorija. – 2011. – Vyp. 19. – S. 150-156.

Panejko V. Filosofija optymizmu // Literaturno-naukovyj visnyk. – 1904. – T. 27. – Ch. 2. – S. 79-91.

Panejko V. Nacional'ne vyhovanje. – L'viv, 1911. – S. 5-23.

Soljar I. Panejko Vasyl' // Zahidno-Ukrai'ns'ka Narodna Respublika. 1918-1923. Urjady. Postati / Instytut ukrai'noznavstva im. I. Kryp’jakevycha NAN Ukrai'ny. – L'viv, 2009. – 350 s.

Dackiv I.B, Polych M.I. Longyn Cegel's'kyj v istorii' ukrai'ns'koi' dyplomatii' (do 140-richchja vid dnja narodzhennja) // Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal. – 2015. – № 3. – S. 108-121.

Dackiv I.B. Dyplomatija ukrai'ns'kyh derzhavnyh utvoren' u zahysti nacional'nyh interesiv 1917-1923 rr. – Ternopil': Aston, 2009. – 520 s.

Stahiv M. Zahidna Ukrai'na. Narys istorii' derzhavnogo budivnyctva i zbrojnoi' i dyplomatychnoi' oborony v 1918-1923. T. 3. – Skrenton: Ukr. rob. sojuz, 1960. – 212 s.

Tabachnyk D.V. Ukrai'ns'ka dyplomatija: narysy istorii' (1917-1990 rr.). – K.: Lybid', 2006. – 768 s.

Grynyk I. Dyplomatychna dijal'nist' Vasylja Panejka na Paryz'kij myrnij konferencii' // Galychyna. – 2013. – Ch. 22-23. – S. 396-402.

Sheluhyn S. Jak budovano Ukrai'ns'ku sobornist'. V. Panejko na roboti v ukrai'ns'kij delegacii' na Myrovu konferenciju v Paryzhi 1919 r. // Nasha kul'tura. – 1936. – № 1. – S. 47-54.

Borshhak I. Jak bula zorganizovana Myrova Konferencija1919 r. // Istorychnyj kalendar-al'manah «Chervonoi' Kalyny» na 1939 rik / Ukrai'na na dypl'omatychnomu fronti. Al'manah «Chervonoi' Kalyny». Richnyk XVIII. – L'viv: Nakladom vydavnychoi' kooperatyvy «Chervonoi' Kalyny», 1938. – S. 102-114.

Dackiv I.B. Ukrai'ns'ka dyplomatija (1917-1923 rr.) u konteksti svitovoi' istorii'. – Ternopil': KROK, 2013. – 621 s.

Panejko V. Z’jedyneni derzhavy Shidnoi' Jevropy: Galychyna j Ukrai'na suproty Pol'shhi j Rosii'. – Viden', 1922. – 82 s.

Central'nyj derzhavnyj arhiv vyshhyh organiv vlady ta upravlinnja Ukrai'ny (CDAVO Ukrai'ny). – F. 4440. Predstavnyctvo Zahidno-Ukrai'ns'koi' Narodnoi' Respubliky v m. Prazi (Cheho-Slovachchyna). – Op. 1. – Spr. 3. – Ark. 7-8.