Relations between the Ukrainian Orthodox Church and Ecumenical Patriarchate of Constantinople in Historical Retrospective

Main Article Content

O. Tsapko

Abstract

The article reveals the essence and content of the policy of the Constantinople Patriarchate regarding the Ukrainian Orthodox Church for more than a thousand years of history of mutual relations. Considering these relations in a historical retrospect, they can be chronologically divided into six stages, each of which reflects the process of evolution of the policy of the Constantinople Patriarchate in the Ukrainian Orthodoxy. The author concludes that throughout the history of relations the Patriarchate of Constantinople tried to subjugate Ukraine in general and the Ukrainian Orthodox Church in particular to its spiritual, cultural and political influence. At the same time, the article focuses on the process of liquidation of the Ukrainian Orthodox Church by the Moscow State and the entry of its structures into the Russian Orthodox Church. On this basis, it is proved that the matter of canonical recognition of the Ukrainian Orthodox Church and the creation of a national church is first and foremost an internal problem of Ukraine itself.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tsapko, O. (2018) “Relations between the Ukrainian Orthodox Church and Ecumenical Patriarchate of Constantinople in Historical Retrospective”, Problems of World History, (6), pp. 172–186. doi: 10.46869/2707-6776-2018-6-13.
Section
Articles
Author Biography

O. Tsapko

Tsapko Oleh – Ph.D. in History, Associate Professor, Leading Research Fellow of the State Institution “Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine”.

References

Homchuk O. Cerkva poza cerkovnoju ogorozheju. – Chykago-Illinojs, 2002. – 621 s.

Kolodnyj A. Nacional'na cerkva, jak vyjav nacional'noi' identychnosti: ukrai'ns'kyj kontekst // Religijna svoboda: svoboda religii' i nacional'noi' identychnosti. Svitovyj dosvid i ukrai'ns'ki problemy. Naukovyj shhorichnyk. – K., 1998. – S. 323-330.

Kyrydon A. Derzhava – Cerkva – Suspil'stvo: inversna transformacija v Ukrai'ni. – Rivne: RIS KSU, 2011. – 216 s.

Mala encyklopedija etnoderzhavoznavstva. – K., 1996. – 967 s.

Lypyns'kyj V. Religija i cerkva v istorii' Ukrai'ny. – K., 1995. – 248 s.

Lypyns'kyj V. Lystuvannja. – T. 1. – Kyi'v-Filadel'fija: V-vo «Smoloskyp», 2003. – 657 s.

Pryselkov M. Russko-vyzantyjskye otnoshenyja IX-XII vv. // Vesnyk drevnej ystoryy. – 1939. – № 1. – S. 66-77.

Capko O. Rol' UAPC u formuvanni moral'nyh cinnostej ukrai'ns'koi' nacii' // Pravo i moral'. Zbirnyk naukovyh prac'. – Ivano-Frankivs'k: Plaj, 2013. – S. 342-348.

Brajchevskyj M. Utverzhdenye hrytyjanstva na Rusy. – K.: Naukova dumka, 1989. – 292 s.

Grushevs'kyj M. Z istorii' religijnoi' dumky v Ukrai'ni. – K., 1991. – 176 s.

Saltovs'kyj O. Koncepcii' ukrai'ns'koi' derzhavnosti v istorii' vitchyznjanoi' politychnoi' dumky (vid vytokiv do pochatku HH stolittja). – K.: PARAPAN, 2002. – 391 s.

Vlasovs'kyj I. Narys istorii' Ukrai'ns'koi' pravoslavnoi' cerkvy. – N'ju-Jork-Kyi'v: S. Bavnd Bruk, 1990. – T. 2. – 587 s.

Tolochko O. Knjaz' v Drevnej Rusy: vlast', sobstvennost', ideologyja. – K., 1992. – 276 s.

Bychko A. Epycheskye motivy duhovnoj kul'tury Kyevskoj Rusi i Ukrainy // Otechestvennaja obshhestvennaja mysl' epohy srednevekov'ja. – K., 1988. – S. 170-178.

Abramov A. «Slovo o zakone y blagodaty» kyevskogo mytropolyta Ylaryona kak ystoryosofskaja reakcyja na hrystyansko-ydeologycheskuju эkspansyju Vyzantyy // Ydejno-fylosofskoe nasledye Ylaryona Kyevskogo. – M., 1986. – Ch. 2. – S. 50-53.

Lotoc'kyj O. Avtokefalija. Narys istorii' avtokefal'nyh cerkov – T. 2. – K., 1999. – 550 s.

Lypkivs'kyj V. Ukrai'ns'ka pravoslavna cerkva. Korotka istorija. – Vinnipeg: Vydannja Konsystorii' Ukrai'ns'koi' Pravoslavnoi' Cerkvy, 1934. – 57 s.

Akty JuZR. – SPb., 1878. – T. 10. – St. 765.

Ejngorn V. Ocherky yz ystoryy Malorossyy v XVII v. – M., 1899. – T. 1. – 356 s.

Korchmaryk F. Duhovni vplyvy Kyjeva na Moskovshhynu v dobu Get'mans'koi' Ukrai'ny. – N'ju-Jork, 1964. – 135 s.

Polons'ka-Vasylenko N. Ukrai'ns'ka pravoslavna cerkva pislja Perejaslavs'koi' ugody // Religija v zhytti ukrai'ns'kogo narodu: Zbirnyk materialiv Naukovoi' konferencii' u Rokka di Papa 18-20.10.1963. – Mjunhen-Rym-Paryzh, 1966. – S. 148-159.

Ternovskyj S. Yssledovanye o podchynenyy Kyevskoj mytropolyy Moskovskomu patryarhatu // Arhyv JuZR. – K., 1873. – Ch. 1. – T. 5. – S. 1099-1116.

Askochenskyj V. Kyev s drevnejshym ego uchylyshhem akademyeju. – K, 1856. – 435 s.

Rosijs'kyj derzhavnyj arhiv davnih aktiv, f. 248, op. 29, kn. 1728, ark. 99zv.

Aktы JuZR. – SPb., 1863. – T. 4. – St. 89.

Richyc'kyj A. Problemy ukrai'ns'koi' religijnoi' svidomosti. – Ternopil': Ukrmedknyga, 1993. – 267 s.

Ogijenko I. Rjatuvannja Ukrai'ny. Na tjazhkij sluzhbi ukrai'ns'komu narodovi. – Vinnipeg, 1968. – 145 s.

Shvydkyj D. Oleksandr Lotoc'kyj: uchenyj, gromads'kyj dijach, polityk (1890-1930-i rr.). – K., 2002. – 587 s.

Patriarh Mstyslav. Materialy ta spogady suchasnykiv. – Mjunhen-Paryzh: Smoloskyp, 1999. – 456 s.

Bjuleten' Ukrai'ns'koi' Avtokefal'noi' Pravoslavnoi' Cerkvy vid 1 lystopada 1992 r.